Každý den s jinou přílohou

Sport Extra

Stálá pondělní rubrika obsahující rozšířené zpravodajství ze světa sportu.

Styl pro ženy

Úterní barevný magazín je určen nejen ženám, ale všem, kteří se zajímají o život zajímavých osobností, módní a kosmetické trendy, cestování, psychologii, jídlo, zdraví a zdravý životní styl.

Dům & Bydlení

Středeční barevný magazín nabízí praktické rady a tipy na zlepšení bydlení. Poskytuje pohled na stavbu nových domů a bytů, včetně používaných materiálů. Nechává pro inspiraci nahlédnout do zajímavých bytů a radí, jak vylepšit exteriér domu a zahradu.

Salon, Cafe

Čtvrteční pravidelné rubriky informující o novinkách ze světa literatury, hudby, filmu a výtvarného umění.

Víkend

Pravidelné páteční rubriky deníku Právo obsahující odpočinkové a inspirující čtení na víkend či zajímavosti z české i zahraniční společnosti.

Magazín Právo

Sobotní barevný magazín s rozšířeným programem na celý týden přináší ve formě rozhovorů, reportáží nebo zajímavostí čtení na celý víkend.


Aktuální dárky k předplatnému


Příjem inzerce a všeobecné podmínky

PŘÍJEM CELOSTÁTNÍ INZERCE

Seznam.cz, a. s., Radlická 3294/10, 150 00 Praha 5, tel.: 725 307 481, e-mail: inzerce@pravo.cz

PŘÍJEM REGIONÁLNÍ INZERCE V ČECHÁCH

Praha a Středočeský kraj - tel.: 602 660 439, e-mail: vladislav.grepl@pravo.cz, tel.: 602 293 203, e-mail: miroslava.burdova@pravo.cz

Jihočeský, Plzeňský, Karlovarský, Ústecký, Liberecký, Královehradecký a Pardubický kraj - tel.: 725 346 386, e-mail: antonin.koci@pravo.cz

PŘÍJEM REGIONÁLNÍ INZERCE NA MORAVĚ

tel.: 602 621 105, e-mail: svetlana.foltynova@pravo.cz

PODKLADY PRO INZERCI DO DENÍKU ZASÍLEJTE:

e-mailem:inzerce@pravo.cz

PODKLADY PRO INZERCI DO MAGAZÍNU + TV, STYLU PRO ŽENY, DOMU & BYDLENÍ a VÍKENDU ZASÍLEJTE:

e-mailem:inzerce@pravo.cz

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY INZERCE

I. ZADÁVÁNÍ INZERÁTŮ

 1. Inzeráty se přijímají na základě písemné objednávky nebo na základě uzavřené smlouvy.
 2. Vydavatel vystaví jako doklad o přijetí inzerátu potvrzení o termínu a kalkulaci ceny.
 3. Vydavatel si vyhrazuje právo ve výjimečných případech po odsouhlasení změny termínu se zadavatelem změnit termín otištění, a to nemá-li zadavatel ve sjednané kalkulaci 20% přirážku za požadované umístění.
 4. Za včasné a bezchybné dodání podkladů pro výrobu inzerce je odpovědný zadavatel.
 5. Zadavatel odpovídá za obsah a právní přípustnost textových a obrazových předloh pro inzerci.
 6. Vydavatel neodpovídá za obsahovou správnost údajů v uveřejněných inzerátech a není povinen zkoumat, zda jimi nejsou porušována práva třetích osob.
 7. V objednávce je zadavatel povinen uvést především tyto údaje: obchodní jméno firmy, sídlo firmy, místo podnikání nebo bydliště, IČO, DIČ, bankovní spojení, v případě, že zadavatel je subjekt, který má s vydavatelem uzavřenu smlouvu o zprostředkování inzerce, též obchodní název firmy, pro kterou je inzerce zprostředkována.

II. KOREKTURA NÁHLEDU

 1. Náhledy vyrobeného inzerátu budou poskytnuty zadavateli pouze na jeho výslovné přání. Pokud se v dohodnutém termínu zadavatel nevyjádří k provedené redakční úpravě, předpokládá se, že s ní souhlasí. Lhůta pro provedení korektury, nebude-li stanovena v konkrétním případě jinak, činí 6 hodin od zaslání korektury e-mailem.
 2. Vydavatel zaručuje pro své tituly standardní jakost tisku inzerce, limitovanou kvalitou dodaných podkladů k výrobě a použité technologie a standardizovaného papíru pro rotační tisk.

III. ÚPRAVY A UMÍSTĚNÍ INZERÁTŮ V TITULU

 1. Inzeráty, které v důsledku své stylizace nejsou rozeznatelné jako inzeráty a mohly by být považovány za redakční text, budou označeny informací „Inzerce“, nebo „Komerční prezentace“ a číslem inzerátu.

IV. INZERÁT UVEŘEJNĚNÝ POD ZNAČKOU

Vydavatel je povinen shromažďovat a předávat zadavateli došlé odpovědi na inzeráty průběžně v době 4 týdnů od data zveřejnění. Po této době není vydavatel povinen došlé odpovědi evidovat a uchovávat.

V. PRÁVO ODMÍTNOUT INZERCI

 1. Vydavatel je oprávněn odmítnout uveřejnění inzerátu jen v případě, kdy jeho znění nebo význam odporuje etickým zásadám a zájmům vydavatele, nebo je-li v rozporu s právními předpisy.
 2. Vydavatel není povinen zadavateli inzerce zdůvodňovat, proč inzerci odmítl.
 3. Vydavatel si vyhrazuje právo nepřijmout objednávku inzerce od zadavatele, který dluží za dříve zveřejněnou inzerci, resp., pozastavit plnění až do zaplacení dlužné částky. Toto opatření může vydavatel uplatnit i v průběhu dlouhodobé reklamní kampaně, kdy zadavatel průběžně neplní své závazky.

VI. NEPLNĚNÍ ZAKÁZKY

 1. Pro případ zásahu vyšší moci je vydavatel zbaven odpovědnosti k plnění závazků a poskytování náhrad za vzniklé škody.
 2. Pokud nedojde k naplnění dohodnuté zakázky, ze které byla zadavateli stanovena příslušná sleva, a to vinou zadavatele, je tento povinen uhradit vydavateli rozdíl mezi dohodnutou a skutečnému plnění odpovídající slevou vyplývající z ceníku.
 3. Z prokazatelně závažných redakčních důvodů si vydavatel vyhrazuje právo nedodržet potvrzenou pozici inzerátu. V takovém případě nebude příplatek za požadované umístění fakturován a zákazník nemá nárok na další slevu.

VII. OBCHODNÍ A PLATEBNÍ PODMÍNKY

Vydavatel si vyhrazuje právo stanovit individuální obchodní a platební podmínky, včetně cen inzerce, na specializovanou inzerci.

VIII. REKLAMACE - NÁHRADNÍ PLNĚNÍ

 1. Zadavatel má v případě otištění zcela nebo zčásti nečitelného, nesprávného nebo neúplného inzerátu nárok na slevu nebo bezchybný náhradní inzerát, avšak pouze v rozsahu, v němž byl účel inzerátu omezen.
 2. Zadavatel nemá nárok na reklamaci odlišné barevnosti svého inzerátu, pokud jako součást předaných podkladů nedodal současně barevný nátisk inzerátu, případně byl-li vydavatelem upozorněn na nevhodné zpracování pro rotační tisk.
 3. Pokud se v průběhu tisku projeví takové nedostatky v podkladech, které při příjmu zakázky nebyly patrné, nemá zadavatel nárok takový inzerát reklamovat. Pokud v takovém případě vzniknou tiskárně vícepráce, budou přefakturovány v plné výši zadavateli.
 4. Pokud zadavatel převezme odpověď na inzerát uveřejněný pod značkou, ztrácí nárok na reklamaci.


Od ustanovení výše uvedených podmínek je možno se odchýlit na základě písemné dohody mezi vydavatelem a zadavatelem inzerce.


Zprávy z našich serverů

Více na Novinky.cz

Více na Sport.cz

Více na Super.cz


Tiráž a kontakt

Šéfredaktor Petr Šabata

Zástupci šéfredaktora Vladimír Dušánek, Štěpán Etrych, Tomáš Reiner, Karel Škrabal.

Zakládající šéfredaktor Zdeněk Porybný

Redakce Práva a administrativa Borgis, a. s., 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, telefon 221 001 111.

Předplatné v zastoupení vydavatele provádí První novinová společnost a. s. Objednávky předplatného na www.pravo.cz, prostřednictvím bezplatné linky 800 444 477 nebo na e-mailové adrese pravo@pns.cz. Informace o předplatném, změny a reklamace na bezplatné lince 800 444 477. Distribuci předplatného zajišťuje PNS a.s., Paceřická 1/2773, 193 00 Praha 9 – Horní Počernice. Inzerci přijímají inzertní oddělení: 150 00 Praha 5, Radlická 3294/10, tel. 725 307 481, e-mail: inzerce_pha@pravo.cz. Místní inzerce na regionálních stranách.

Odbyt: 121 50 Praha 2, Slezská 2127/13, tel. 221 001 476. Právo (1991 – roč. 1 Rudé právo). Vydává Borgis, a. s., Slezská 2127/13, 121 50 Praha 2, IČO 00564893, MK ČR E 5701. Vychází 6x týdně, místo vydávání Praha. Tiskne: Czech Print Center, provozovna Praha a provozovna Ostrava. Rozšiřují distribuční společnosti. Nevyžádané rukopisy nevracíme. Publikování nebo další šíření obsahu deníku Právo je bez písemného souhlasu společnosti Borgis, a. s., zapovězeno. Počet výtisků prodaného nákladu ověřuje ABC ČR, řádný člen Mezinárodní federace ABC ČR, Pobřežní 370/4, 186 00 Praha 8. ISSN 1211-2119. e-mail: redakce@pravo.cz